Bệnh phổi

Danh sách ghép phổi là gì?

Sau khi kiểm tra và nói chuyên riêng, điều đó sẽ quyết định được bạn có phải là ứng cử viên phù hợp nhất cho ca ghép phổi, tên bạn sẽ được liệt kê trong danh sách người nhận nội tạng tại khu vực và quốc gia. Vị trí của bạn trong danh sách được xác định bởi Điểm phân bổ phổi, một phép tính phức tạp nỗ lực dự đoán hai điều:

  • Bạn có thể sống mà không cần ghép phổi.
  • Bạn được dự đoán có thể sống trong bao lâu sau khi được ghép phổi.

Những người có điểm cao hơn được xem xét đầu tiên với phổi của người hiến tạng đang có sẵn.

Xin mời nói. Bạn muốn tìm gì ...